Fisherman

Fisherman waiting for the catch in front of boathouses in Aberdeen, HongKong.

20020811hongkong29.jpg
20020811hongkong24.jpg
Fisherman